همانا توسعه و پیشرفت در هر مقوله ای علاوه بر داشتن هدف، برنامه و استراتژی نیازمند به روز رسانی دانسته ها و یافته ها است. تحقیق موتور توسعه بوده و واحد تحقیق و توسعه سان . تی . تی . بر این مهم متمرکز است. برای نمونه، اگر امروز تمامی تولید شیر و فرآورده های لبنی سان از گاو زرد نژاد جرسی است، همه و همه وابسته به تحقیق بوده است. مگر می توان دغدغه ارائه شیر و مواد لبنی پاکیزه و ارگانیک داشت و سراغ هر نژاد با هر کمیت و کیفتی داشت؟!