بنیانگذار

به نام خداوند جان و خرد

کز این برتر اندیشه برنگذرد

پدر طب هیپوکراتیز:

بگذارید غذا داروی شما باشد، نه دارو غذایتان.

” انسان هایی که وصله ی پیوسته ی چرخه ی هستی و گردونه گیتی اند، در زیر سایه سار طبیعت از حمایت های بی دریغ آن بهره مند می شوند و آن هایی که چنین نیستند، به گونه ای از آسایش مادی و آرامش معنوی بی نصیبند. . . . برای رسیدن به چنین جایگاهی، تنها راه، تبعیت آگاهانه از قوانین مسلم حاکم بر جهان وجود است که هر کسی آن را به نامی می خواند. ”

آنچه مطالعه فرمودید بخشی از تفکر بنیانگذار مجموعه سان ترلان تجارت است که برای آشنایی شما با اندیشه ایشان انتخاب شده بود. در حقیقت نطفه شرکت سان ترلان تجارت در راستای تحقق بخشی از اهداف ایشان (ع.ا.ه) مبنی بر “سبک جدیدی از زندگی” بسته شده است.

بدیهی است خوراک پاکیزه (رزق طیب) می تواند مقدمه جسمی (جان) سالم و تندرست برای سفر این و آن جهانی باشد.