اهداف سان ترلان تجارت (STT)

هیات موسس شرکت سان ترلان تجارت ذیل نظر بنیانگذار مجموعه و با همفکری مشاوران خود اهداف شرکت را تدوین نموده و آنها را در اساسنامه، چشم انداز، ماموریت و خط مشی شرکت مندرج کرد.